Όροι Χρήσης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

1.  Η Ιστοσελίδα www.myteachers.gr είναι δημιουργία της ατομικής εταιρίας Δήμητρα Παπαχρήστου (ΑΦΜ. 126775529) η οποία είναι αποκλειστικός νόμιμος διαχειριστής της και αντικείμενο της έχει:

Την προβολή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε όλες  τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μέσα από το προφίλ τους προκειμένου να αναζητήσουν εργασία σε φροντιστήρια, σχολεία, σχολές, ΚΕΚ κτλ

2.  Οι  υπηρεσίες παρέχονται ανελλιπώς μέχρι ο πελάτης να διακόψει τη συνδρομή του.

3.  Για να είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.myteachers.gr  ως απαραίτητη προϋπόθεση ορίζεται, ο πελάτης να κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα του προγράμματος με παροχή στοιχείων όπως ονοματεπώνυμο e mail κ.τλ Η παροχή αυτών των στοιχείων συνεπάγεται και την αυτόματη συναίνεση ως προς τη χρήση τους από  πλευράς του διαχειριστή. Πέραν της χρήσης αυτής, ο  διαχειριστής  δεν μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν ρητά αυτό ζητηθεί από εισαγγελική ή άλλη Αρχή.

4.  Η ιστοσελίδα www.myteachers.gr διασφαλίζει την τήρηση των αρχών Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις πωλήσεις από απόσταση, σε συμφωνία και συμμόρφωση προς το διεθνές, ευρωπαϊκό και εσωτερικό ελληνικό δίκαιο και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 για την προστασία του καταναλωτή, την οδηγία 2000/31/ΕΚ και το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ.

5.  Ειδικά στην περίπτωση των καθηγητών η ιστοσελίδα www.myteachers.gr  παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά και μόνο, σε υπευθύνως δηλούντα νόμιμα συστημένα νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα που τηρούν το Νόμο, τα οποία και γνωρίζουν τις συνέπειες του νόμου σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως της νόμιμης υπόστασης τους. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση, κρίνεται ουσιωδώς απαραίτητη για την έναρξη συνεργασίας με τους καθηγητές , ενώ, αν αποδεδειγμένα εκλείψει κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή τεχνηέντως έχει αποσιωπηθεί κατά την έναρξη της συνεργασίας, η ιστοσελίδα www.myteachers .gr  υποχρεούται από το νόμο στην άμεση διακοπή της συνεργασίας αυτής, μόλις λάβει γνώση του γεγονότος αυτού και σε καμία περίπτωση δεν φέρει οποιαδήποτε νομική ευθύνη έναντι του συνδρομητή ή τρίτου. Ως εκ τούτου η ιστοσελίδα προβάλλει τα στοιχεία που έχει δηλώσει   ο καθηγητής. Η ιστοσελίδα www.myteachers. gr δεν φέρει καμία νομική  ευθύνη για  την γνησιότητα  του περιεχομένου των στοιχείων  που δηλώνουν οι καθηγητές (πτυχία, μεταπτυχιακά, τίτλοι σπουδών) , τα οποία και υπάρχουν  αυτούσια ως ελήφθησαν στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης. Υποχρεούται όμως ρητά στην αυστηρή και πιστή τήρηση του απορρήτου, έχοντας καθήκον εχεμύθειας όλων όσων έλαβε γνώση, εξ αφορμής και κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς το συνδρομητή. Συγκεκριμένα απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και εκατέρωθεν, λαμβανομένων υπ’ όψιν των συνεπειών του νόμου, τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας ή κάθε παράτασης της, όσο και μετά την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της, η αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας αφορά , την δραστηριότητα, τα προσωπικά ή μη δεδομένα των συμβαλλόμενων μερών σε τρίτους. Επισημαίνεται εδώ ότι, με την εξόφληση του εκάστου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών της www.myteachers. gr σε εύλογο χρόνο, η τελευταία υποχρεούται σε καταστροφή και αφαίρεση από τον server των αρχείων της, κάθε πληροφορίας που περιέχουν και αφορά τον συνδρομητή και έγινε γνωστή στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας.

6.  Η ιστοσελίδα  www.mytweachers.gr  τηρώντας με επιμέλεια και συνέπεια τα καθήκοντά της, δεν έχει καμία νομική ευθύνη (αστική, ποινική, διοικητική κλπ) έναντι του συνδρομητή, σε περίπτωση απώλειας κέρδους, πραγματικού ή διαφυγόντος, μη κατάρτισης συμφωνίας, ακύρωσης συμφωνίας, κλπ. που πιθανόν σχετίζεται με το περιεχόμενο συμφωνίας των δύο μερών (φροντιστών - καθηγητών) που λήφθηκε ή μη, χωρίς υπαιτιότητα της.

7.  Η ιστοσελίδα www.myteachers.gr δύναται να συνδέεται με άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες λειτουργούν υπό τον έλεγχο τρίτων. Για τον λόγο αυτό, αυτές θα πρέπει να  ελέγχονται πριν τη χρήση τους, καθώς οι κανόνες χρήσης της ιστοσελίδας μας δεν ισχύουν πέραν αυτής. Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τις μεθόδους και κανόνες χρήσης σελίδων πέραν της www.myteachers.gr

9.      Η ιστοσελίδα παρέχει περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής και των περιεχομένων στοιχείων της, καθώς και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτής. Η χρήση που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας υπόκειται στην απαγόρευση τροποποίησής της, του περιεχομένου, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και στην απαγόρευση αναπαραγωγής ή δημόσιας παρουσίασης, αντιγραφής, διανομής, εμπορίας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευσης αυτής, με ή χωρίς αντάλλαγμα, καθώς και του περιεχομένου της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό χωρίς την γραπτή έγκριση των διαχειριστών της. Tα δεδομένα που προβάλλονται στην ιστοσελίδα προστατεύεται αυτοτελώς από το νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

10. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιονδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή, ή παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας,

13. Η ιστοσελίδα www.myteachers.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον τιμοκατάλογό της κάθε Σεπτέμβριο. Η ισχύς των νέων τιμών για τους συνδρομιτές  ξεκινά με την έναρξη  της νέα Σχολικής χρονιάς.

14. Η πληρωμή των υπηρεσιών  γίνεται με τους εξής τρόπους:

i) Paypal,

ii) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.                 

iii) Πιστωτικές, προπληρωμένες και χρεωστικές κάρτες,

15. Σε περίπτωση που πελάτης δεν τύχει της παροχής των προβλεπόμενων υπηρεσιών δικαιούται την επιστροφή μέρους ή και ολοκλήρου του καταβληθέντος ποσού, κατόπιν αποστολής email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους διαχειριστές.

16. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής ή τροποποίησης όλων των εφαρμοζόμενων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Σχετικές τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από τη γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να γίνει με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι αποκλειστικά και περιοριστικά, της ανάρτησης νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των χρηστών όλων των σχετικών αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Oι  διαχειριστές μπορούν, ανά πάσα χρονική στιγμή, να καταγγείλουν, μεταβάλλουν, αναστείλουν ή διακόψουν οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία ολόκληρης της ιστοσελίδας ή τμημάτων αυτής.

17.  Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει τη συναίνεση και αποδοχή των χρηστών ως προς τους όρους χρήσης της που ανακοινώνονται μέσω αυτής.

Επικοινωνία

myTeachers.gr

Δωδεκανήσου 12

Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

Email: info@myteachers.gr

Τηλ: 2310 770 754

Δεκτές οι παρακάτω πιστωτικές:

 

 

Μέσω του Ασφαλούς Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς